Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

www.konsbud-hifi.pl, www.konsbud-hifi.com.pl, www.sklep.konsbud-hifi.com.pl

§ 1

Sklep internetowy.

1.     Sklep internetowy prowadzony jest przez "KONSBUD HI-FI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Starej Iwicznej (05-500 Piaseczno), ul. Nowa 23, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000229325, o kapitale zakładowym 150 000 zł, NIP 9512133861, REGON 14005675600000, numer rejestrowy BDO 000011707.

2.     Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.konsbud-hifi.pl, www.konsbud-hifi.com.pl, www.sklep.konsbud-hifi.com.pl

3.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu i ma zastosowanie zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

4.     Regulamin sklepu internetowego Konsbud-HiFi.pl udostępniany jest nieprzerwanie na stronie            internetowej www.konsbud-hifi.pl, www.konsbud-hifi.com.pl, www.sklep.konsbud-hifi.com.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie , odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

§ 2

Definicje Regulaminu.

1.         Konsument - osoba fizyczna (która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych) zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.         Sprzedawca - "KONSBUD HI-FI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Starej Iwicznej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000229325, o kapitale zakładowym 150 000 zł, NIP 9512133861, REGON 14005675600000, numer rejestrowy BDO 000011707.

3.         Klient - każdy podmiot (Konsument lub Przedsiębiorca) dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.         Przedsiębiorca - osoba fizyczna niebędąca Konsumentem, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystająca ze Sklepu.

5.         Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6.         Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

7.         Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8.         Konto - konto klienta w Sklepie, zawierające dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9.         Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, który umożliwia utworzenie Konta.

10.      Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie w celu złożenia Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie sposobu dostawy i płatności.

11.      Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.

12.      Produkt - dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13.      Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

14.      Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym,           www.konsbud-hifi.pl, www.konsbud-hifi.com.pl, www.sklep.konsbud-hifi.com.pl

15.       RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 3

Dane kontaktowe.

1.       Adres Sprzedawcy: "KONSBUD HI-FI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno

2.       Adres e-mail Sprzedawcy: info@konsbud-hifi.pl;sklep@konsbud-hifi.pl

3.       Numer telefonu Sprzedawcy: 22 7502322

4.       Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 32249000050000460060757643

5.       Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej.

6.       Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy jest w następujących dniach tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

§ 4

Wymagania techniczne.

Do korzystania ze Sklepu niezbędne są:

a.        urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b.       aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.        włączona obsługa plików cookies,

§ 5

Informacje o Sklepie.

1.       W najszerszym dopuszczalnym przez aktualne przepisy prawa zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą Klienta w zakresie teleinformatycznym, technologicznym, elektronicznym lub innym uwzględniającym użyty sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dostępność sieci internetowej lub przesył danych.

2.       Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta.

3.       Ceny Produktów podane w Sklepie wskazane są w złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.       Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz z wyłączeniem sytuacji, gdy następuje odbiór osobisty, koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.       Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Konto w Sklepie.

1.         Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji oraz niezbędne jest:

a.      podanie danych osobowych i adresowych oznaczonych jako obowiązkowe

b.      zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowanie poprzez zaznaczenie właściwego pola oznaczającego zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację,

c.      zapoznanie się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przy zakładaniu Konta i składaniu Zamówienia poprzez zaznaczenie właściwego pola oznaczającego zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.         Założenie Konta w Sklepie nie wiąże się z opłatą.

3.         Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.         Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 Regulaminu.

5.         Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do Konta w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.       podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.      dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,

c.        dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

6.         Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§ 7

Zamówienia.

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.       zalogować się do Sklepu;

2.       wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

3.       kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz następnie potwierdzić Zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;

4.       wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3 Regulaminu

§ 8

Metody dostawy oraz metody płatności.

1.         W ramach Sklepu dostępne są następujące metody dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.          Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

b.          Odbiór osobisty dostępny pod adresem:

Konsbud Hi-Fi Sp. z o.o.

ul. Nowa 23 Stara Iwiczna   05-500 Piaseczno

2.         W ramach Sklepu dostępne są następujące metody płatności:

a.          Płatność przy odbiorze

b.          Płatność za pobraniem

c.          Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d.          Płatnością w systemie PayU

 

3.         Szczegółowe aktualne informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

4.         Dostawa zamówionego Produktu jest usługą świadczoną przez podmioty trudniące się dostawą towarów. Dostawa towaru do miejsca wskazanego przez Klienta nie wpływa na miejsce  świadczenia usług, którym jest adres Sprzedawcy.

§ 9

Umowy sprzedaży.

1.         Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie.

2.         Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.         W przypadku wyboru przez Klienta:

a.     płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.     płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c.     płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4.         Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem § 9 ust. 5 Regulaminu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.         W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6.         Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne w systemie PayU- od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.         W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8.         Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

9.         Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

10.      Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi ) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.     

11.    Odbiór osobisty Produktu przez Klienta nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

§ 10

Odstąpienie od umowy – dotyczy Konsumenta.

1.         Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.         Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.

3.         W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w § 10 ust. 1 Regulaminu biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.         Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.         Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również przy użyciu formularza według poniższego wzoru, który po uzupełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres Sprzedawcy, jednak skorzystanie z poniższego wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

6.         WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat: "KONSBUD HI-FI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

– Adres konsumenta(-ów):

– Podpis konsumenta(-ów):

– Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

7.         Skutki odstąpienia od Umowy:

a.          W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.          W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.  Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi kosztów poniesionych celem osobistego odbioru Produktu.

c.          Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.          Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub Produktów z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.          Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.           Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu  na swój charakter nie może zostać zwykły sposób odesłany pocztą, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości :

-          dla Towarów o wadze do 30kg  do 40 zł

-          dla Towarów o wadze ponad 30 kg do 200 zł

g.          Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.         Informujemy, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

-     o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez  Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

-     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

-     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

-     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

-     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

-     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

-     w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

-     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

-     zawartej w drodze aukcji publicznej;

-     o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

-     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11

Reklamacje.

1.       O ile nie wskazano inaczej w opisie Produktu, Produkty udostępniane w ofercie Sklepu są  Produktami nowymi.

2.       Przedsiębiorca odpowiada wobec Konsumenta za dostarczenie zamówionego Produktu bez wad.

3.       W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają w całości odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4.       Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, oraz gwarancji-jeśli została udzielona, Klient jest zobowiązany odesłać Sprzedawcy na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie reklamowany Produkt. Celem przyspieszenia rozpoznania reklamacji należy w opisie reklamacji podać:

a.        dane umożliwiające zidentyfikowanie Klienta i Produktu, którego dotyczy reklamacja oraz datę Zamówienia,

b.       rodzaj i datę wystąpienia niezgodności Produktu.

5.       Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6.       Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.

7.       W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie bądź w treści dostarczonej przez Sprzedawcę dołączonej do Produktu karty gwarancyjnej.

 Zwrot zużytego sprzętu elektronicznego

8.1. Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

8.2. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w sklepie internetowym Konsbud Hi-Fi.pl i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co sprzęt dostarczony. 

8.3. Zużyty sprzęt powinien być kompletny. 

8.4. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@konsbud-hifi.pl w okresie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Konsbud Hi-Fi Sp. z o.o. po dokonanych przez Klienta zakupów, co nastąpi w okresie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

8.5. Zwrot zużytego sprzętu elektronicznego odbywa się na koszt Konsbud Hi-Fi Sp z o.o. w terminie uzgodnionym przez pracownika Konsbud Hi-Fi Sp z o.o  z Klientem drogą mailową lub telefoniczną, za pośrednictwem firmy kurierskiej ustalonej przez Konsbud Hi-Fi Sp z o.o 

§ 12

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń - Konsument.

1.         Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php  

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

2.         Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.        Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.

b.       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.        Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d.       Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

3.         Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Konsbud a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Konsbud HiFi Sp z o.o

4.         W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy  prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 13

Dane osobowe – Administrator i obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

1.      [Administrator] Administratorem danych osobowych Konsumenta i osób do kontaktu z Przedsiębiorcą jest Sprzedawca, tj. Konsbud Hi-Fi Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej     (05-500 Piaseczno), ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000229325, tel. 22 750-23-22, e-mail: info@konsbud-hifi.pl, numer rejestrowy BDO 000011707.

2.       [Cel i Podstawa] Dane osobowe przetwarzane są w celach: a/ zawarcia/wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, b/ marketingu bezpośredniego produktów lub usług oraz w celu umożliwienia kontaktu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), c/ ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) oraz d/ spełnienia ciążących na Administratorze prawnych obowiązków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3.      [Zakres danych] Administrator przetwarza następujące dane osobowe Konsumenta: imię, nazwisko, adres zamieszkania/dostawy, adres e-mail, nr telefonu, adres IP, NIP. Administrator przetwarza następujące dane osobowe osób do kontaktu z Przedsiębiorcą: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres IP.

4.      [Odbiorcy] Dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: urząd skarbowy, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi outsourcingu: informatycznego, księgowego, prawnego lub podatkowego, podmiotom doręczającym przesyłki.

5.      [Okres przetwarzania] Dane osobowe przetwarzane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń z Umowy. Dane osobowe związane z wystawieniem faktury przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej.

6.      [Prawa] Konsument i osoba do kontaktu z Przedsiębiorcą ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.

7.      [Żądania] Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres       e-mail: rodo@konsbud-hifi.pl

8.      [Skarga] Konsument i osoba do kontaktu z Przedsiębiorcą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

9.      [Dobrowolność podania] Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonana. Podanie danych osobowych w celu wystawienia faktury dla Konsumenta jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wystawienia tego dowodu sprzedaży.

10.  [Źródło] Dane osobowe zbierane są odpowiednio - od Konsumenta albo od osoby do kontaktu Przedsiębiorcy.

11.  Dane osobowe przetwarzane są w sposób niezautomatyzowany. Nie dokonuje się profilowania.

12.  Administrator opracował i wdrożył Politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodną z RODO.

§ 14

Postanowienia końcowe.

1.   Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim i mają do nich zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

2.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie :

a.   zmiany przepisów prawa,

b.   zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3.   O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przesyłając informację na wskazany przez Klienta przy zakładaniu Konta adres mailowy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl